::cck::16::/cck::
::introtext::

Договір страхування

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування. Договір страхування повинен містити: - Назва документа; - Назва та адреса страховика; - Прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника та застрахованої особи, їх адреси та дати народження; - Прізвище, ім'я, по батькові, дату народження або назву вигодонабувача та його адресу; вказівка об'єкта страхування; - Розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування життя; - Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за договором страхування життя; - Перелік страхових випадків; - Розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати; - Страховий тариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума); - Термін дії договору; - Порядок зміни і припинення дії договору; - Умови здійснення страхової виплати; - Причини відмови у страховій виплаті; - Права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору; - Інші умови за згодою сторін; - Підписи сторін.


Оренда нерухомостi без посередників


За договором страхування одна сторона (страхувальник) вносить іншій стороні (страховику) обумовлену договором плату (страхову премію), а страховик зобов'язується при настанні передбаченого договором події (страхового випадку) виплатити страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір страхування, страхове відшкодування або страхову суму.

Договір страхування є оплатним, оскільки страхувальник сплачує страхову премію, а страховик несе ризик настання страхового випадку та за наявності останнього виробляє страхову виплату. Взаємний характер договору страхування очевидний, оскільки його сторони беруть на себе один перед одним обов'язки. Договір страхування може бути як консенсуальним, так і реальним.

Договір страхування відноситься до числа ризикових (алеаторних), тобто таких, в яких виникнення, зміну або припинення тих чи інших прав і обов'язків залежить від настання об'єктивно випадкових для самих сторін обставин (подій).

Сторони договору страхування - страхувальник і страховик. Страхувальник - це особа, яка укладає договір страхування. Вигодонабувач - це особа, на користь якої страхувальник уклав договір страхування, нехай навіть у цей момент воно невідоме-Застрахована особа - це фізична особа, або здоров'я якого застраховані за договором особистого страхованіяілі страхування відповідальності. Страховик - це юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на здійснення страхування відповідного виду.

Предметом договору страхування є особливого роду послуга, яку страховик надає страхувальнику і яка втілюється в несенні страхового ризику в межах страхової суми. Термін договору страхування впливає на ступінь ризику, прийнятого на себе страховиком, і починає текти з моменту набрання ним чинності, а саме після сплати страхової премії або першого її внеску, якщо інший момент не передбачений договором.

Форма договору страхування - письмова, причому її недотримання тягне недійсність договору. Виняток становить лише договір обов'язкового державного страхування. Розподіл страхування на форми проводиться в залежності від його обов'язковості для страхувальника (виходячи з методу регулювання відповідних відносин).

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::16::/cck::